Aktualności

Szkolenie i egzamin energetyczny z grup 1 i 3

poniedziałek, 2 października 2023

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie zaprasza na

szkolenie i egzamin energetyczny z grup 1 i 3

Termin: 14.11.2023 r.

Czas trwania: 9.00-16.00

Miejsce:  BIMS Plus Warzymice 200 - sala szkoleniowa.

 

 Zakres szkolenia będzie obejmował następującą tematykę:

 

Z grupy elektroenergetycznej:

- Budowa oraz działanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

- Obsługa instalacji elektroenergetycznych

- Zasady eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych

- Prace kontrolno – pomiarowe i montażowe

- BHP i ppoż. przy urządzeniach elektrycznych

- Awarie – sposoby postępowania

 

Z grupy energetycznej gazowej:

- Budowa oraz działanie urządzeń, instalacji i sieci gazowych

- Obsługa urządzeń, instalacji i sieci gazowych

- Zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych

- Prace kontrolno-pomiarowe i montażowe

- BHP i ppoż. przy urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych

- Awarie – sposoby postępowania

 

Szkolenie jest skierowane dla osób odnawiających posiadane uprzednio uprawnienia.

Osoby przystępujące do egzaminów muszą posiadać następujące dokumenty potwierdzające nabyte przez nie umiejętności (Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 pkt. 2 i 3 § 6 (Dz. U. 2022 poz. 1392)):

  1. Świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  2. Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  3. Certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  4. Świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci);
  5. Świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z  eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  6. Zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę prowadzącą kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z  eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dz. U. Z 2021 r. Poz. 1915 oraz z 2022 r. Poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  7. Zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;

 

Dokładne informacje na temat szkolenia i egzaminu oraz zapisy - bezpośrednio w  Ośrodku Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie, tel.   91 44 20 007.